Hopeful Eyes, originally uploaded by Hiranya Malwatta.