Saravanan ~ Mani ~ Suthan
[Padmanabhapuram Palace]